Moduly pro výrobu

Softwarové moduly pro optimalizaci výrobních procesů

Annotation. Modular software applications are designed for computational and optimization operations in the upper layers of control systems of processes in metallurgy and steel-processing. The software modules are based on dynamic models of process subsystems, material and energy flows and their interconnection within the given logistic rules. Specifically, the following modules have been developed and implemented: 1) Module for estimating temperature in steel continuous casting process based on reduced model, 2) Modules for production optimization in steel-processing and metallurgy, 3) Internal model controller with both transportation delay and roll eccentricity compensation, 4) Module for electro-hydraulic motor control in hot strip/plate rolling.

Anotace. Softwarové modulární aplikace jsou určeny pro výpočetní a optimalizační operace ve vyšších vrstvách řídicích systémů výrobních procesů v hutním a ocelárenském průmyslu. Při návrhu jednotlivých softwarových modulů byly využity dynamické modely popisující jednotlivé procesní podsystémy, materiálové a energetické toky a jejich propojení v rámci daných logistických pravidel.

Konkrétně se jedná o následující sady modulů:

1) Modul pro estimaci teploty v procesu kontilití založený na redukovaném modelu,

2) Moduly pro optimalizaci výrobních procesů ocelárenského a hutního průmyslu,

3) Regulátor s vnitřním modelem pro kompenzaci dopravního zpoždění a excentricity válců v procesu válcování,

4) Modul pro řízení hydropohonu válcovací stolice.

Ad 1) Jedná se o modul vyvinutý v MATLABu, který je finálně implementován v C++.

Ad 2) Jedná se o knihovnu modulů naprogramovanou v C# .NET s ukládáním všech vstupních hodnot a konfigurací v databázi SQL Server.

Ad 3) Regulátor je implementován v jazyce C pro účely nasazení na PLC.

Manuál k softwarovým modulům pro optimalizaci výrobních procesů je ke stažení zde.

This work was supported by the Technology Agency of the Czech Republic under the Competence Centre Programme, Project TE01020197 “Centre for Applied Cybernetics 3”.

TACR

Comments are closed.